Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

ADRESACI

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym, lub
  2. o stopniu umiarkowanym, lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • osoby będące członkami rodziny
 • opiekunowie prawni

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

 

ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie
 • ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta;
 • zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
 • zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.;
 • zakup środków ochrony osobistej.

 

WAŻNE

 • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • poprzez złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – osobiście w siedzibie PCPR w Puławach lub za pomocą tradycyjnej poczty.

 

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • klauzula informacyjna dla Powiatu Puławskiego;
 • klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
 • w przypadku wskazania własnego asystenta: oświadczenie ze wskazaniem asystenta.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od dnia …… do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – pobierz program

– karta zgłoszenia do programu – pobierz

– oświadczenie ze wskazaniem asystenta – pobierz

– klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla Powiatu Puławskiego – pobierz

– klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – pobierz

 

 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUAWACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie