Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,
z siedzibą al. Królewska 3, 24 -100 Puławy
Można się z nami kontaktować:
- listownie pod wskazany powyżej adres,
- mailowo na adres: centrum@pcpr.pulawy.pl

2. Inspektor ochrony danych osobowych w PCPR w Puławach: nr tel: 81 888 04 92,
adres e-mail: iod@pcpr.pulawy.pl
Można kontaktować się z inspektorem:
- listownie: al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy,
- mailowo na wskazany powyżej adres.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
- Przetwarzanie danych osobowych w PCPR w Puławach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (RODO), w związku z realizacją ustawowych zadań wynikających z:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ),
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511),
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
- prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

8. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.Powrót do treści | Wróć do menu głównego