Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Program Rodzina 500 Plus

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje od 1 kwietnia 2016r. dodatek (dodatek wychowawczy) w wysokości 500,00 zł miesięcznie;

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym;

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

DO POBRANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie