Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Rodziny Zastępcze


Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzinie uregulowana jest na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ( Dz. U. z 2013r,. poz 135, ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z definicją system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań, których celem jest zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, w pilnych wypadkach dziecko można umieścić w rodzinnej pieczy zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy zawartej między osobą pełniącą funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, a starostą właściwym ze względu na miejsce sprawowania pieczy, o czym niezwłocznie informowany jest sąd.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych tylko bieżącej pieczy tj. codziennej opieki i wychowania nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal należy do rodziców naturalnych. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw i pełni swoją funkcję bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka. Dziecko może zostać objęte pieczą zastępczą na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, chyba że uczy się np. w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego - wtedy ten termin przesuwa się, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez taką osobę 25 roku życia.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza:
spokrewniona – którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostającą w związku małżeńskim będący wstępnymi (dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka
niezawodowa – którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostającą w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka lub pełniący funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej
zawodowa – (którą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostającą w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka). Umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci), w tym:
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się tu dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:
• powrót dziecka do rodziny
• przysposobienie
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu;
2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
3) na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
zawodowa specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opiekii pielęgnacji oraz małoletnie matki z dziećmi. W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2. rodzinny dom dziecka – rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy. Rodzinny dom dziecka może być organizowany na terenie innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który organizuje rodzinny dom dziecka lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, a starostą powiatu, na terenie którego organizowany jest rodzinny dom dziecka. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


O funkcję rodzica zastępczego lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka mogą starać się osoby, które:
1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, co należy rozumieć jako zespół cech charakteru i zachowań, które dają gwarancję wywiązywania się z podjętych obowiązków względem dziecka;
2. nie są i nie były (nigdy) pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionego przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka nie może być powierzone osobom, które były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Szkolenie dostarcza wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie kandydatów jest prowadzone wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W celu ubiegania się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka należy:
1. Złożyć stosowny formularz wraz z wymaganymi załącznikami do tutejszego PCPR i uzyskać wstępną kwalifikację na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej,
2. Ukończyć bezpłatne szkolenie organizowane przez tutejsze Centrum lub Ośrodek Adopcyjny w Lublinie,
3. Uzyskać pozytywną kwalifikację wydaną przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do pełnienia odpowiedniej formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
1) (81) 888 04 92
2) 785 305 111
lub osobiście w siedzibie Centrum, Aleja Królewska 3, pok. 12.

Starosta prowadzi rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.
Rejestr danych zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) adres miejsca zamieszkania;
5) stan cywilny;
6) wykształcenie;
7) zawód;
8) miejsce pracy;
9) źródła dochodu;
10) dane o warunkach mieszkaniowych;
11) dane niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do poinformowania starosty o każdej zmianie danych, o których mowa w ust.2, oraz do przedstawiania, co dwa lata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez psychologa (który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym);
12) zakres ukończonych szkoleń;
13) liczbę umieszczonych dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
14) informację o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji pogotowia rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.
Dane z rejestru starosta przekazuje do właściwego sądu.

Zarządzeniem Nr 104/2011 Starosty Puławskiego z dnia 7 grudnia 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w tut. Centrum realizuje Zespół ds. pieczy zastępczej.

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6) udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Pozostałe zadania koordynatora to:
• sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
• w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczny dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2) ww. ustawy;
• sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej
• w przypadku rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (art. 61 ust. 2) ww. ustawy;
• wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
• w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 ww. ustawy;
• w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii
w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 ww. ustawy; • współpraca z placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego;
• udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
• konsultowanie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodzin zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
• pełnienie funkcji opiekuna usamodzielniania;
• współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.


ZAŁĄCZNIKI:

1. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2012-2014: Pobierz

2. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2015 - 2017: Pobierz

3. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2018 - 2020: Pobierz

I. Druki do pobrania:

1. Wniosek rodziny zastępczej dot. objęcia wsparciem koordynatora rodz.piecz.zast. Pobierz

2. Oświadczenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Pobierz

3. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na rodz. zast. lub rodzinny dom dziecka. Pobierz

II. Dokumenty do planu usamodzielnienia:
1) oświadczenie wychowanka o zamiarze pozostania w rodzinie zastępczej: Pobierz
2) oświadczenie rodziny zastępczej o wyrażeniu zgody na pozostanie osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej: Pobierz
3) wskazanie opiekuna usamodzielnienia: Pobierz
4) zgoda opiekuna usamodzielnienia: Pobierz
5) indywidualny program usamodzielnienia wychowanka rodziny zastępczej: Pobierz
6) Indywidualny program usamodzielnienia - Część B: Pobierz
7) Zmiany w planie usamodzielnienia: Pobierz

III. Pozostałe druki:
1) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania: Pobierz
2) Wniosek o wydanie zaświadczenia: Pobierz
3) Oświadczenie osoby pełnoletniej o pozostaniu w rodzinie zastępczej: Pobierz
4) Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania: Pobierz
5) Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka: Pobierz
6) Wniosek o przyznanie dodatku/świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania: Pobierz
7) Oświadczenie rodziny zastępczej: Pobierz
8) Oświadczenie prowadzących rodzinny dom dziecka: Pobierz
9) Oświadczenie złożone na wniosek strony: Pobierz
10) Oświadczenie rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka dot. pobytu dziecka: Pobierz
11) Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego: PobierzZapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
poświęconej rodzinom zastępczym.


www.rodzinyzastepcze.pulawy.pl


Powrót do treści | Wróć do menu głównego