Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

"Samodzielni - nie sami"

Projekty UE


Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt systemowy „Samodzielni – nie sami” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadania określone w projekcie systemowym adresowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem i będą realizowane między innymi poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji.
Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (również finansowanych przez PCPR na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w szczególności:
1) osoby niepełnosprawne,
2) osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Uczestnikom projektu sfinansowane zostaną instrumenty aktywnej integracji, w tym: zajęcia w ramach podnoszenia lub zdobywania nowych kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, turnusy i zajęcia rehabilitacyjne, usługi wspierające osoby niepełnosprawne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe.


STRONA PROJEKTU

Program Aktywności Lokalnej
Powiatu Puławskiego
lata 2014 - 2015


Pobierz

Powrót do treści | Wróć do menu głównego